Tag Archives: (7-7)

《白話 維摩詰所說經》與玄奘《說無垢稱經》對照(7-7)

文殊師利:「希望依止於佛的寬仁的菩薩,應該堅守什麼?」

維摩詰:「他應該堅守對一切眾生的平等。」

文殊師利:「希望堅守一切眾生平等的菩薩,應該堅守什麼?」

維摩詰:「他應該為一切眾生的解脫而活。」

文殊師利:「希望解脫一切眾生的菩薩應該做些什麼?」

維摩詰:「他應該把他們從感情煩惱裡解脫出來。」

文殊師利:「希望滅除煩惱的菩薩自己應該如何專心從事?」

維摩詰:「他應該讓自己適切地專心努力。」

文殊師利:「對於”讓自己適當地專心努力”,他該如何專心努力?」

維摩詰:「他該努力讓自己不產生、不毀滅[236]。」

文殊師利:「不生什麼?又不滅什麼?」

維摩詰:「不生惡,不滅善。」

又問:「菩薩欲住大我,當云何住?」

曰:「欲住大我,當於一切有情平等解脫中住。」

 

 

 

又問:「欲令一切有情解脫,當何所除?」

曰:「欲令一切有情解脫,除其煩惱。」

又問:「欲除一切有情煩惱,當何所修?」

曰:「欲除一切有情煩惱,當修如理觀察作意。」

又問:「欲修如理觀察作意,當云何修?」

曰:「欲修如理觀察作意,當修諸法不生、不滅。」

又問:「何法不生?何法不滅?」
曰:「不善不生,善法不滅。」

[236] Productionlessness and destructionlessness。或曰不生不滅。