Tag Archives: (6-7)

《白話 維摩詰所說經》與玄奘《說無垢稱經》對照(6-7)

還有,舍利弗法師,有些眾生要經過無量時間的教化才得度,有些眾生經過短時間教化即得度。住於不可思議解脫的菩薩,為了度那些要經過無量時間教化才得度的眾生,能使過一星期好像過一劫之久。為了度那些只要短時間教化即得度的眾生,又能使過一劫好像只過一星期。那些要經過無量時間教化才得度的眾生真的覺得一星期好像一劫之久。那些只要短時間教化即得度的眾生真的覺得一劫好像只過一星期。

像這樣,住於不可思議解脫的菩薩能在一個佛土內顯示所有佛土功德的壯麗光輝。同樣,他能將一切眾生放在他右手掌心,不用離開他自己的佛土,以超自然的思想速度將所有的佛土顯露給他們。他能在一個毛孔裡展示過去供奉十方一切諸佛的供品,以及十方一切日、月、星、宿天體。他能將十方宇宙風層[222]裡所有的颶風吸法門內而不讓自己的身體受傷,也不讓各佛土內的森林草木遭到夷平。他能把於劫盡時燒盡一切佛土內全部世界所有超級新星的一切火團吞入肚內,而不牴觸它們的功能。已經向下跨越了恆河沙數佛土的他,檢起一個佛土,他能向上而起,穿過恆河沙數佛土,將那個佛土放在高處,就像一個壯漢拿起一片針尖上的棗葉[223]

[222] 古代宇宙學認為宇宙是由強不可透的可怕巨風氣層所包圍。

[223] 用刺尖挑舉起棗葉意謂輕而易舉。此棗葉不是指中國北方的棗樹的葉,應指生長於亞熱帶的棗叢葉,屬灌木,枝上有刺針。

又,舍利子,若住如是不可思議解脫菩薩或諸有情宜見生死多時相續而令調伏,或諸有情宜見生死少時相續而令調伏,能以神力隨彼所宜。或延七日以為一劫,令彼有情謂經一劫。或促一劫以為七日,令彼有情謂經七日。各隨所見而令調伏。雖現如是神通作用,而不令彼所化有情覺知如是時分延促。唯令所餘覩神通力調伏之者覺知延促。如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界,非諸聲聞獨覺所測。

又,舍利子,若住如是不可思議解脫菩薩能以神力集一切佛功德莊嚴清淨世界,置一佛土,示諸有情。又以神力取一佛土一切有情置之右掌,乘意勢通遍到十方,普示一切諸佛國土。雖到十方一切佛土,住一佛國,而不移轉。又以神力從一毛孔現出一切上妙供具,遍歷十方一切世界,供養諸佛、菩薩、聲聞。又以神力於一毛孔普現十方一切世界所有日、月、星、辰色像。又以神力乃至十方一切世界大風輪等吸置口中而身無損。一切世界草木叢林,雖遇此風,竟無搖動。又以神力十方世界所有佛土劫盡燒時總一切火,內置腹中。雖此火勢熾焰不息,而於其身都無損害。又以神力過於下方無量俱胝殑伽沙等諸佛世界,舉一佛土,擲置上方,過於俱胝殑伽沙等諸佛世界一佛土中,如以針鋒舉小棗葉。擲置餘方,都無所損。雖現如是神通作用,而無緣者不見不知。於諸有情竟無惱害。唯令一切覩神通力調伏之者便見是事。如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界,非諸聲聞獨覺所測。